Software

1) Aplikace pro aproximaci naměřených dat ztrátového momentu spalovacího motoru - Loss torque.xls
Anotace:
Aplikace je určena pro aproximaci měřených dat, tj. pro eliminaci chyb měření, při zjišťování ztrátového momentu (popř. výkonu) spalovacího motoru v závislosti na teplotách provozních kapalin (chladící kapalina a mazací motorový olej). Bylo využito metody nejmenších čtverců pro zvolenou funkci. Tento software byl použit pro naměřená data motoru osobního vozidla (ŠkodaAuto a.s. - 1.2 L / 51 kW).

2) Aplikace pro výpočet pracovního oběhu motoru - Tlak-macro.exe

3) Aplikace pro pevností kontrolu pístního čepu a klikového hřídele - Pistni_cep_Klika.xls
Anotace:
Software je určen pro pevností kontrolu pístního čepu a klikového hřídele. Pístní čep je kontrolován na ovalizaci a průhyb pomocí metody od firmy Kolbenschmidt. Zalomení klikové hřídele je kontrolováno na ohyb a krut ve třech nebezpečných průřezech.

4) SW pro simulaci vlastností a stability vozidla s aktivním řízením kol - Aktivni_rizeni.exe
Anotace:
V rámci projektu TE VCJB vznikl modulární software v prostředí Matlab Simulink, který umožňuje zkoumání stability a implementuje navržené algoritmy.